Obavještenja za medije SSPO BIH

 

 

Odluka o visini osnovice za obračun plaće uposlenim u institucijama BiH za 2019. godinu – dopis za Medije

Imajući u vidu da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, u skladu sa članom 7. Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, najkasnije do 30.06.2018. godine obavezno utvrditi iznos osnovice za obračun plate uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine za 2019. godinu,  Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini je dana 20.06.2012. godine uputio dopis Vijeću ministara kojim se traži osnovicu za obračun plate uposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, u odnosu na osnovicu za obračun plate u 2018. godini, koriguje za kumulativni zbir inflacije za period 2012.-2016. godina.

Naime,  osnovica za obračun plate uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine u iznosu od 475,69 KM  utvrđena 2012. Godine, nakon potpisanog protokola koji je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine postiglo sa tada jedinim reprezentativnim sindikatom, Samostalnim sindikatom državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine namještenika, broj 01-67-3-1970/12,  kojom prilikom su se potpisnici protokola, u skladu sa članom 3. i 4 istog, složili da će se usvojena visina osnovice za obračun plate u gore pomenutom iznosu, korigovati za 2014. godinu maksimalno do postotka godišnje stope inflacije u Bosni i Hercegovini za 2012. godinu, te da će se razmotriti mogućnost povećanja dnevne naknade za topli obrok sa 6 KM na 7 KM. Odredbe pomenutog protokola, izuzev smanjenja osnovice, nikada nisu provedene.

Prema zvaničnim podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine plate su u period od 2010. do 2018. godine porasle za 9,2 %, dok su uposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine smanjene 2012. godine za 11,7% i od tada se ne mijenjaju. Ako uzmemo u obzir smanjenje naknade za topli obrok, regres, te novi način obračuna troškova prevoza na posao i sa posla, a koji prema mišljenju Ombudsmena BiH nije donešen u skladu sa važećim Zakonom, ukupna primanja su smanjena za 17% do 25%. U isto vrijeme cijena potrošačke korpe narasla je sa 1.570,00 KM na 1.850,00 KM ili za 15%, tako da je ukupna negativna razlika 32% do 40% zavisno od kategorije uposlenih.

Istovremeno, posmatrajući period od 2012. do 2018. godine prosječna plata uposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine porasla je za 7,5% dok je prosječna plata uposlenih u Republici Srpskoj povećana za 3,5 %.

Također, primjetno je da je Vijeće ministara u proteklom periodu vršilo uštede u Budžetu institucija BiH isključivo kroz plate i naknade uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, dok su sve ostale Budžetske stavke ostale ne promijenjene.

Zbog ovakve situacije, u poslednje vrijeme, svjedoci smo odliva kadrova iz policijskih agencija na nivou države, što direkto utiče na sigurnost i kvalitetno obavljanje poslova.

Imajući u vidu sve navedeno, Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini, dopisom koji je upućen na adresu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zatraženo je da prilikom utvrđivanja  osnovice za obračun plate uposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2019. Godinu, postupi u skladu sa sporzaumom iz 2012. godine te iznos osnovice za 2018. Godinu od 475,69 KM koriguje za kumulativni zbir inflacije za period 2012.-2016. godina.

Napominjemo da je Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini, dana 21.03.2018. godine, na adresu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine uputio dopis u kojem smo tražili da što hitnije organizujemo zajednički sastanak kojim bi započeli dijalog po svim bitnim pitanjima koja se tiču radnog statusa i plaća uposlenih u policijskim agencijama na nivou Bosne i Hercegovine. U navedenom dopisu smo istakli da se u proteklom periodu nagomilao niz problema, prvenstveno egzistencijalne prirode, koje je neophodno rješavati kako bi se zaustavio odliv kadrova koji je primijetan u sve tri policijske agencije.

Obzirom da se Vijeće ministara BiH oglušilo na pomenuti zahtjev, ovim novim dopisom Savez sindikata policijskih organa u BiH je ponovno zatražio, u svojstvu reprezentativnog sindikata, da sa Vijećem ministara BiH u skladu sa odrebama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, zakona o platama u institucijama Bosne i Hercegovine te međunarodnim propisima i Konvencijama koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala uspostavi socijalni dijalog putem kojeg će se rješavati svi nagomilani problemi.

Na kraju ističemo da je Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini spreman iskoristiti sva zakonom dopuštena sredstva kako bi konzumirao utvrđena prava s ciljem zaštite i poboljšanja statusa svojih članova.

Sarajevo, 20.06.2018. godine

 

Dopis Ministarstvu finansija i trezora BiH

 

Share