Penzionisanje policijskih službenika Bosne i Hercegovine

Penzionisanje policijskih službenika Bosne i Hercegovine

Obavještavamo članstvo sindikata da je savez Sindikata policijskih organa u BiH danas na 13 adresa u RS i BIH dostavio Zahtjev za izjednačavanje prava policijskih službenika u policijskim organima BiH.

KABINET PREDSJEDNIKA REPUBLIKE SRPSKE
n/r predsjednice, gospođa Željka Cvijanović

VLADA REPUBLIKE SRPSKE
n/r premijera, gospodina Radovan Višković

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE
n/r ministra, gospodina Dragana Lukača

MINISTARSTVO RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE U VLADI REPUBLIKE SRPSKE
n/r ministra, gospodina Duška Milunovića

FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE REPUBLIKE SRPSKE
n/r direktora, gospodina Mladena Milića

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE
n/r predsjednika ,gospodina Nedeljka Čubrilovića i svim klubovima poslanika u Narodnoj Skupštini Republike Srpske

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
n/r predsjedavajućeg, gospodina Zorana Tegeltije

MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH
n/r ministra, gospodina Fahrudina Radončića

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE
n/r ministrice, gospođe Ankice Gudeljić

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
n/r poslanika oba doma

INSTITUCIJA OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BiH
Dubrovačka 6, Sarajevo

PREDMET: Penzionisanje policijskih službenika Bosne i Hercegovine, primjena zakona i sprječavanje diskriminacije, tražimo.-

Poštovani,

Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini, u okviru kojeg djeluju Sindikat SIPA-e, Sindikat Granične policije BiH i Sindikat DKPT BiH, je u više navrata što kroz sinidakate koji djeluju u sklopu Saveza slao dopise i urgencije koji su vezani za trenutni položaj policijskih službenika sa prebivalištem u Republici Srpskoj a koji su zaposleni pri Ministarstvu bezbjednosti BIH, jer su trenutno jedini policijski službenici na teritoriji kako Republike Srpske, tako i BiH koji nisu obuhvaćeni povoljnim penzionisanjem, t.j. na njih se ne primjenjuje najbolji petogodišnji prosjek plata u toku policijske karijere.

Članom 42. Stav (3) Zakona o PIO Republike Srpske, policijski službenik je definisan kao lice koje je kao takvo definisano posebnim zakonom na osnovu kojeg prava iz penzijsko invalidskog osiguranja ostvaruje kod nosioca osiguranja nakon čega se pristupilo izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Republike Srpske kojom prilikom je utvrđen način ostvarivanja prava i obračun penzije za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Kategorija policijskog službenika u Republici Srpskoj je prepoznata samo u vidu zaposlenih policijskih službenika pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske i policijskih službenika zaposlenih na nivou Ministarstva Bezbjednosti BiH tj u Graničnoj policiji BiH, Državnoj ageniciji za istrage I zaštitu BiH (SIPA) I Direkciji za koordinaciju policijskih tjela BiH, te da terminološki više ne postoji kategorija policijskog službenika ni u jednoj agenciji osim ovih koje smo naveli.
Moramo napomenuti da je takođe u Federaciji BIH došlo do izmjena Zakona o policijskim službenicima F BiH, te su i kantoni izmijenili Zakone o policijskim službenicima definišući na isti način kao u Zakonu o policijskim službenicima F BiH način ostvarivanja prava i obračun penzije, obzirom da je penzijsko-invalidsko osiguranje u nadležnosti entiteta, nakon čega je Vlada federacije donijela uredbu-zaključak u kojem je Fondu PIO/MIO Federacije BIH naloženo da se ovaj član Zakona primjenjuje na sve policijske službenike u Federaciji BiH što znači da su ovim Članom Zakona obuhvaćeni i policijski službenici sa nivoa Ministarstva Bezbjednosti BIH koji imaju prebivalište u Federaciji BiH.
Imajući u vidu složeno uređenje Bosne i Hercegovine, izmjene Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine koje bi tretirale navedenu oblast su veoma komplikovane obzirom da u policijskim organima Bosne i Hercegovine rade policijski službenici iz oba entiteta te da nije u nadležnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da zakonski uređuje način ostvarivanja prava i obračun visine penzije..
Naša saznanja o nejednakom postupanju i diskriminaciju policijskih službenika na državnom nivou od strane PIO Republike Srpske govore da u dijelu koji se odnosi na primjenu obračuna na osnovu petogodišnjeg prosjeka plata obrazlažući da se obračun penzije po osnovu petogodišnjeg prosjeka plata odnosi samo policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srspke a ne na policijske službenike u policijskim organima Bosne i Hercegovine sa prebivalištem u Republici Srpskoj. Moramo napomenuti da svi policijski službenici sa nivoa Ministarstva bezbjednosti BiH a koji bi svoje pravo na penziju ostvarili u ovoj ili idućoj godini su prije zasnivanja radnog odnosa u nekoj od policijskih agencija na nivou Ministarsta Bezbjednosti BiH su bili aktivni pripadnici I policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Dalje želimo istaći da se, u skladu sa odredbama Zakona o platama i naknadama zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, član 52. stav (3), obračun poreza i doprinosa na ukupna primanja zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine vrši primjenom zakonskih propisa prema mjestu prebivališta iz čega proizilazi da se doprinosi za penzijsko-invalidsko osiguranje uplaćuju u budžet Zavoda PIO RS odnosno Federalnog zavoda PIO/MIO F BiH u zavisnosti od prebivališta po stopama doprinosa koje propisuju entitetski zakoni, te da se svi policijski službenici u Zavodu vode pod istom šifrom zanimanja kao i policijski službenici koji rade u Ministarstava unutrašnjih poslova Republike Srspke i u vidu doprinosa izdvajaju sredstava po identičnoj stopi, a da se način ostvarivanja prava na penziju i obračun visine penzije od strane Zavoda PIO Republike Srspke vrši na različit način.
Smatramo da su navedenim postupanjem Zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje Republike Srspke policijski službenici koji rade u policijskim organima na nivou države diskriminisani obzirom da Zavod za istu kategoriju osiguranika primjenjuje različite kriterije prilikom obračuna visine penzije.
Shodno navedenom Savez sindikata policijskih organa, kao potpisnik sporazuma između policijskih sindikata traži od nadležnih institucija Republike Srspke, odnosno Narodne Skupštine Republike Srspke, Vlade Republike Srspke, Zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske te Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srspke donošenje zakonitog i provodivog rješenja kojim će se otkloniti diskriminacija policijskih službenika koji rade u policijskim organima na nivou Bosne i Hercegovine, a koji imaju prebivalište na području Republike Srspke, te im se obračun i uplata poreza i doprinosa vrši prema zakonima Republike Srpske, na način da se utvrdi identično pravo na penziju i obračun visine penzije u skladu sa entitetskim zakonom koji reguliše navedenu oblast za istu kategoriju osiguranika – policijske službenike u Ministarstu unutrašnjih poslova Republike Srspke, jer kako smo i naveli, trenutno su jedini koji ne ostavruju pravo na povoljno penzionisanje a radi se o kategoriji policijskih službenika u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i BiH, a radi se o neznatnom broju na godišnjem nivou ( između 20 i 30 policajaca)
Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini traži od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine i poslanika u oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da se uključe u rješavanje navedenog pitanja s ciljem spriječavanja dugoročnih posljedica koje je izazvala ovakva odluka vlasti u Republici Srpskoj naspram policijskih službenika u policijskim organima Bosne i Hercegovine a koji imaju prebivalište u Republici Srpskoj.
Od Ureda Ombudsmena Bosne i Hercegovine tražimo da razmotri navedene činjenice u pogledu diskriminacije policijskih službenika obzirom da Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini namjerava pokrenuti tužbu za diskriminaciju kod nadležnog Suda te zajedno sa poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske pokrenuti postupak ustavnosti donešenih zakona koji su doveli do diskriminacije.

Na kraju ističemo da je Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini spreman iskoristiti sva zakonom dopuštena sredstva s ciljem zaštite i poboljšanja statusa svojih članova.
S poštovanjem,

P R E D S J E D N I K

SAVEZA SINDIKATA POLICIJSKIH ORGANA U BIH

Krvavac Dragan

Share