OBJAVLJENA METODOLOGIJA O IZMJENAMA I DOPUNAMA METODOLOGIJE ZA RASPOREĐIVANJE UPOSLENOG UNUTAR PLATNOG RAZREDA

OBJAVLJENA METODOLOGIJA O IZMJENAMA I DOPUNAMA METODOLOGIJE ZA RASPOREĐIVANJE UPOSLENOG UNUTAR PLATNOG RAZREDA

U Službenom glasniku BiH broj 76/20 od 24.11.2020. godine objavljena je Metodologija o izmjenama i dopunama metodologije za raspoređivanje uposlenog unutar platnog razreda. Napominjemo da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 165. sjednici, održanoj 26. 10. 2011. godine, donijelo Metodologiju za raspoređivanje uposlenog unutar platnog razreda koja se do sada nije primjenila.

Formiranjem Povjerenstva za plaće i naknade u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 59/19), jedan od zadataka povjerenstva je i izrada prijedloga izmjena i dopuna Metodologije za raspoređivanje uposlenog unutar platnog razreda i odgovarajućih odredbi Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine kojima će se detaljnije propisati prava i obveze rukovoditelja institucije vezano za utvrđivanje ciljeva, mjerenje učinaka i ocjenjivanje izvršitelja prema postignutim rezultatima. U sastav Povjerenstva za plaće i naknade u institucijama BiH, pored ostalih članova, imenovana je i Ana Mrnjavac, predsjednica SUINO kao usuglašeni prijedlog reprezentativnih sindikata uposlenih u institucijama BiH. Zahvaljujući predanom angažmanu u radu ovog Povjerenstva, predsjednica SUINO se izborila za povoljniji položaj uposlenih, kako u UINO, tako i svih uposlenih u institucijama BiH.

Metodologiju o izmjenama i dopunama metodologije za raspoređivanje uposlenog unutar platnog razreda možete vidjeti ovdje.

Share