Javni natječaj za prijem kandidata za polaznike temeljne policijske obuke prve razine u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

Javni natječaj za prijem kandidata za polaznike temeljne policijske obuke prve razine u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

Povjerenstvo za izbor

Temeljem članka 49. Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09, 7/12 i 42/18), člana 6. Pravilnika o postupku izbora i zapošljavanja kandidata za polaznike temeljne policijske obuke prvog i drugog razine u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine broj 20-07/1-02-2-388-1/13 od 07.05.2013.godine, člana 2. Odluke o pokretanju procedure javnog oglašavanja zapošljavanja policijskih službenika u činu „policajac“ – kadeta u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, broj 20-07-34-2-2292-2/20 od 15.12.2020. godine, Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor u proceduri zapošljavanja policijskih službenika u činu „policajac“ – kadeta u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, broj 20-07-34-2-2292-5/20 od 25.01.2021. godine, člana 9. Poslovnika o radu Povjerenstva za prijem kandidata za polaznike temeljne policijske obuke prvog razine u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine broj: 20-07-34-2-559-5/21 od 05.03.2021. godine, Povjerenstvo za izbor kandidata, r a s p i s u j e

J A V N I    N A T J E Č A J

za prijem kandidata za polaznike temeljne policijske obuke prvog razine u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

I

 Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH vrši prijem kandidata za pohađanje temeljne obuke – kadeta za čin policajac, kako slijedi:

 1.    SEKTOR ZA OSIGURANJE VIP OSOBA I OBJEKATA…………………………50 (pedeset) kandidata za čin policajac sa najmanje IV stupnjem školske spreme;

II

Kandidati koji se prijavljuju na Javni natječaj moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

a)    državljanstvo BiH;

b)  životna dob između osamnaest i trideset i pet godina života;

c)  najmanje IV stupanj školske spreme za čin policajac;

d)   zdravstvena sposobnost potvrđena liječničkim uvjerenjem, kojim se potvrđuje da je kandidat zdrav, te psihofizički sposoban za rad na poslovima policijskog službenika;

e) da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u BiH kao rezultat stegovne sankcije;

f) da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak i da nije izrečena pravomoćna kazna zatvora za kazneno djelo, osim za kaznena djela protiv sigurnosti prometa, sukladno sa kaznenim zakonodavstvom;

g) da nije odbilo da se pojavi pred Međunarodnim kaznenim tribunalom za bivšu Jugoslaviju kao lice optuženo od strane toga tribunala.

Kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

a)     da ima položen vozački ispit „B“ kategorije;

b)  da poznaje rad na računaru.

Ispunjavanje uvjeta utvrđenih ovim natječajem računa se sa danom predaje prijave.

Napomena:

a)    Prije donošenja odluke o izboru kanidata za popunu upražnjenih radnih mjesta, predloženi kandidati će, uz osobnu suglasnost, biti predmet temeljne sigurnosne provjere sukladno postupku za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stupnja  „POVJERLJIVO“, shodno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“ br, 54/05 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog Zakona. U slučaju da predloženi kandidat ne prođe sigurnosne provjere bit će isključen iz procedure izbora i biće predložen slijedeći kandidat sa rang liste najboljih kandidata koji taj uvjet ispunjava. U okviru ovih provjera vršiće se i provjera općeg uslova iz članka 46. stavak (1) tačka f) Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine (da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak i da nije izrečena pravomoćna kazna zatvora za kazneno djelo osim za kaznena djela protiv sigurnosti prometa, sukladno sa kaznenim zakonodavstvom), te stoga kandidati nisu u obvezi dostavljati uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, niti uvjerenje o nekažnjavanju.

b)    Provjera općeg uvjeta „zdravstvene, psihičke i tjelesne sposobnosti“ utvrdiće se u postupku selekcije od strane nadležne zdravstvene institucije, te kandidati nisu u obvezi dostavljati posebno liječničko uvjerenje. Kandidati koji ne zadovolje opći uvjet „zdravstvene, psihičke i tjelesne sposobnosti za rad“ biće isključeni iz dalje procedure odabira i biće predložen sljedeći kandidat sa rang liste najboljih kandidata koji taj uvjet ispunjava.

  III

Uz potpisani prijavni obrazac (koji možete preuzeti ovdje), neophodni dokumenti koji se dostavljaju, u originalu ili ovjerenoj preslici su:

a)     uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od 6 mjeseci;

b)   izvod iz matične knjige rođenih;

c)  diplomu o završenom najmanje IV stupnju školske spreme (za čin policajac), odnosno diploma mora biti nostrificirana ukoliko škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine;

d) izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da kandidat nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u BiH ili iz vojne službe;

e)  izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak, i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za kazneno djelo osim za kaznena djela protiv sigurnosti prometa, sukladno sa kaznenim zakonodavstvom;

f) izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da kandidat nije obuhvaćen odredbama člana IX stav 1. Ustava BiH;

g) ovjerenu izjavu da kandidat posjeduje položen vozački ispit „B“ kategorije ili ovjerenu presliku vozačke dozvole ako kandidat na to pristaje;

h) dokaz o poznavanju rada na računaru (ovjerena kopija certifikata, uvjerenja ili svjedočanstva). Kao dokaz poznavanja rada na računaru ne dostavljati: potvrdu ili uvjerenje pravne osobe ili ustanove u kojoj je kandidat bio u radnom odnosu, jer isti nisu registrovani za obavljanje te djelatnosti, te kao takvi dokazi nisu valjani.

 IV

Postupak testiranja kandidata sastoji se od:

 • test općeg znanja (poseban pisani test, interpretacija, esej i gramatika);
 • test tjelesne sposobnosti (morfološki status i motoričke sposobnosti);
 • intervju;
 • liječnički pregled, uključujući psiho test i intervju.

Kandidat koji ne ostvari eliminacioni prag bodova na jednom od testova (testovi iz točke a, b, i c) ili se utvrdi da ne zadovoljava kriterije pod točkom d. isključuje se iz daljeg procesa odabira.

U slučaju da veći broj kandidata nakon provedenog testiranja ostvari isti broj bodova, Povjerenstvo  prednost daje kandidatu ženskog pola.

Test općeg znanja obuhvatit će pitanja iz sljedećih oblasti: Ustavnopravno uređenje Bosne i Hercegovine, Upravno pravo i organizacija uprave u Bosni i Hercegovini, Zakon o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za potporu policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine, Uputstvo o načinu vršenja uredskog poslovanja u institucijama BiH, Kazneni zakon Bosne i Hercegovine, Zakon o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine i Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine.

Test općeg znanja će biti sukladno sa minimalnim stupnjem obrazovanja potrebnim za razinu u koji kandidat pristupa.

Kompletna procedura provjere kandidata vršit će se sukladno Zakonom o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, Pravilnikom o postupku izbora i zapošljavanja kandidata za polaznike temeljne policijske obuke prvog i drugog razine u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, Odlukom o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike temeljne policijske obuke prvog i drugog razine u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, Odlukom o izmjeni i dopuni Oduke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike temeljne policijske obuke prvog i drugog razine u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, te Poslovnikom o radu Komisije za prijem kandidata za polaznike temeljne policijske obuke prvog razine u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, koji su dostupni na web stranici Direkcije. Navedene propise možete preuzeti ovdje.

Trajanje temeljne obuke za kadete za čin policajac traje 30 tjedana i obavlja se u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru. Kadet koji dragovoljno napusti pohađanje temeljne obuke ili svojom krivicom bude isključen sa obuke, dužan je nadoknaditi srazmjerne troškove obuke.

Nakon uspješno završene obuke kandidati će biti raspoređeni prema potrebama službe unutar Sektora za osiguranje VIP osoba i objekata. Po zasnivanju radnog odnosa probni rad traje dvanaest mjeseci.

Za pismenu provjeru znanja kandidati koji su osobno predali prijemnu dokumentaciju će biti pozvani putem zvanične web stranice Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH prema dodijeljenim šiframa. Kandidati koji su dokumentaciju dostavili preporučenom poštom će biti pozivani putem telefona ili obaviješteni putem e-maila, a istima će prilikom pristupanja pismenom testiranju biti uručena potvrda o dodjeljnoj šifri.

Za provjere tjelesne sposobnosti, liječnički pregled i intervju, kandidati će biti pozivani samo putem zvanične web stranice Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH prema dodjeljenim šiframa za svakog kandidata.

Konačna lista izabranih kandidata biće objavljena na oglasnoj ploči u sjedištu i na zvaničnoj web stranici Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Sukladno odredbama člana 4. Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, struktura policijskih službenika u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine treba da odražava nacionalnu strukturu stanovništva BiH prema popisu stanovništva iz 1991. godine.

Nijedna aplikacija neće biti izuzeta iz razmatranja isključivo na osnovu pola, rase, boje kože, jezika, religije, političkog ili drugog ubjeđenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, pripadnosti nacionalnim manjinama, imovine, rođenja ili drugog statusa kandidata.

V

Prijava na Natječaj sa potrebnim dokumentima se podnosi na obrascu koji se može preuzeti na web stranici Direkcije ili u sjedištu Direkcije (ured broj A101-a – I kat), u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARATI“, neposrednom predajom u navedeni ured svaki radni dan od 10,00 do 14,00 sati ili putem pošte-preporučeno na adresu:

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine „Javni natječaj za prijem kandidata za polaznike temeljne policijske obuke prvog razine u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine“ Aleja Bosne Srebrene bb, 71000 Sarajevo

Rok za predaju prijava na Javni natječaj je 30 dana od dana objavljivanja natječaja u dnevnom tisku.

Kandidat je u obvezi da uz svojeručni potpis na prijavnom obrascu upiše broj osobne isprave i datum i mjesto izdavanja iste.

Kandidati koji svoje prijave sa dokumentacijom dostavljaju putem pošte-preporučeno u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARATI“, obvezni su na poleđini koverte napisati i svoje kontakt podatke i to: ime i prezime, adresu prebivališta/boravišta, mjesto stanovanja, kontakt telefon i e-mail adresu.

Kandidat je obavezan da popuni obrazac u potpunostii svojeručno ga potpiše, u suprotnom prijava će se smatrati neurednom i bit će kao takva odbačena.

Također,prijave na Javni oglas kojene budu dostavljenena propisanom obrascu neće biti uzete u razmatranje.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i preslike tražene dokumentacije koje nisu OVJERENE neće se uzimati u razmatranje.

Nakon završene konkursne procedure dokumentacija se neće vraćati, a kandidati na osobni zahtjev istu mogu preuzeti u prostorijama Direkcije, u roku od 3 mjeseca.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na sljedeći broj telefona:

033/779-084.

SPISAK LITERATURE POTREBNE ZA PRIPREMU KANDIDATA:

 • Ustav Bosne i Hercegovine,
 • Upravno pravo i organizacija uprave u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02,102/09 i 72/17),
 • Zakon o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 27/04, 63/04, 05/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 , 7/12 i 42/18),
 • Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 36/08),
 • Kazneni zakon Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14 i 40/15),
 • Zakon o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 12/09, 16/09, 93/09, 72/13 i 65/18),
 • Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17),
 • Uputstvo o načinu vršenja uredskog poslovanja u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 30/15, 7/16 i 52/16).

Broj: 20-07-34-2-559-8/21        

Datum: 06. ožujak, 2021. godine

POVJERENSTVO ZA IZBOR

Share