SASTANAK REPREZENTATIVNIH SINDIKATA

SASTANAK REPREZENTATIVNIH SINDIKATA

Dana 24.11. u Parlamentarnoj skupštini BiH u Sarajevu, održan je sastanak reprezentativnih sindikata, Sindikata Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje, Saveza sindikata policijskih organa u BiH i Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine.

Tema sastanka bila je nastavak zajedničkog djelovanja reprezentativnih sindikata sukladno Sporazumu o međusobnoj suradnji, s naglaskom na otpočinjanje postupka kolektivnog pregovaranja.

Predsjednik SSDSZ, gospodin Salih Karčić, u svom obraćanju istakao je da je smjenom rukovodstva u SSDSZ, u zadnjih nekoliko mjeseci izostala međusindikalna suradnja, te da je njihov Sindikat orijentiran na pokretanje mirnih prosvjeda, kako bi se na taj način skrenula pozornost vlasti, medija, stranačkih lidera i svih drugih instanci, na nezadovoljstvo zaposlenih, te ukoliko bi prosvjede zajednički organizirali poruka bila značajno jača, samim tim bili bi bliže rješenju naših problema.  

Predsjednik SSPO u BiH, gospodin Dragan Krvavac iznio je specifičnosti poslova policijskih organa, a što je razlog njihovog samostalnog istupanja prema pojedinim članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine i drugim vladajućim strukturama, koji su, ne ulazeći u činjenicu kako su plaće i naknade svih državnih službenika regulirane jednim Zakonom, tražili od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine povećanje plaća za policijske službenike i vojsku, u cilju  ‘smirivanja” vojske i policije ovim ‘obećanjem”, koje je, u pogledu primjene zakona potpuno nerealno. Istakao je kako vlast sve radi da ne uradi ništa, te da godinama nije napravljen niti jedan pomak, čak i oni resorni ministri koji su bili puni obećanja, prilikom glasanja svi su izglasali postojeću osnovicu za plaće, 475,60 KM, na temelju koje planiraju Proračun za 2022. godinu, čime dodatno pokazuju nepoštivanje prema sindikatima i svim zaposlenim na državnoj razini.

Predsjednica Sindikata UINO Ana Mrnjavac, upoznala je nazočne o djelovanju Sindikata UINO u tekućoj godini, polazeći od činjenice da je poslodavac ovog Sindikata Uprava za indirektno – neizravno oporezivanje, sa kojim je održan zajednički sastanak, pri čemu je dogovoreno da će Sindikat aktivno biti uključen u izradu svih pravilnika i akata koji su u nadležnosti institucije, iz razloga što se isti izravno odnose na radno-pravne odnose i status zaposlenih u UINO.

Nadalje, upoznala je skup o upućivanju Zahtjeva prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, najavi štrajka uz isticanje spornih pitanja, donošenju Odluke o imenovanju štrajkačkog odbora, upućenju Prijedloga za mirno rješavanje spora, uz imenovanje članova Vijeća ispred Sindikata. Na isti akt, menadžment UINO je odgovorio i imenovao članove Vijeća, ispred poslodavca. Vijeće za mirno rješavanje spora održalo je zajednički sastanak, na kojem su sva sporna pitanja Sindikata potvrđena od strane svih članova Vijeća, te je zapisnički konstatirano da će se Kabinet UINO, zajedno sa Sindikatom obratiti Upravnom odboru UINO tražeći da sva sporna putanja delegiraju Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. 

Također, predsjednica je trażila da SSDSZ zatraži izmjenu svojih članova pregovaračkog tima za postupak kolektivnog pregovaranja, kao i svog predstavnika, člana Radne grupe za socijalni dijalog prema Odluci o formiranju radne skupine za socijalni dijalog sa sindikatima u institucijama Bosne i Hercegovine  (“Službeni glasnik BiH”, broj 23/21). 

Ukazala je na spremnost Sindikata UINO za uključenje u rješavanje zajedničkih pitanja sa naglaskom na postupak kolektivnog pregovaranja, te je, u tom smislu predložila buduće zajedničko obraćanje vladajućim strukturama, zastupničkim klubovima, OHR – u, ambasadama stranih zemalja i svim ostalim instancama, ukazujući na vrlo nepovoljan položaj zaposlenih, smanjenja osnovice za plaću i dovođenje državnih službenika na granicu egzistencije. 

Na kraju, rekla je da će Skupštinu SUINO upoznati o svim pojedinostima i predložiti uključenje zaposlenih UINO u prosvjede kroz mirno okupljanje, izražavajući i na taj način dugogodišnje nezadovoljstvo, a posebno ukazujući na nužnost donošenja kolektivnog ugovora između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i reprezentativnih sindikata u institucijama Bosne i Hercegovine, u cilju poboljšanja radno-pravnog statusa, ne samo članova Sindikata, nego i svih zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine.

Ispred Saveza sindikata policijskih organa BiH sastanku su prisustvovali: Krvavac Dragan, Tanović Emir, Kvrgić Branimir i Talović Suada.

Share