Odgovor Vijeću ministara BiH u vezi prijedloga osnovice za obračun plate i Zahtjev SSPOUBIH

Odgovor Vijeću ministara BiH u vezi prijedloga osnovice za obračun plate i Zahtjev SSPOUBIH

Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini je zaprimio vaš dopis, u čijem prilogu nam je dostavljen prijedlog Odluke o visini osnovice za obračun plaće uposlenim u institucijama BiH za 2022. godinu u iznosu od 535,00 KM.

S tim u vezi, Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini, pozdravlja nastojanje Ministarstva finansija i trezora da poboljša standard uposlenih u policijskim agencijama Bosne i Hercegovinc te ističe da je osnovica u iznosu od 535,00 KM primjenjivana u vremenskom periodu od usvajanja Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine do 01.07.2009. godine, zbog čega smatramo da je navedeni iznos osnovice nedovoljan imajući u vidu konstantno povećanje cijena i troškova života kao i iznos najniže plate u institucijama na nivou oba entiteta.

Naime odlukom Vlade Republike Srpske utvrđena je najniža plata u ovom entitetu u iznosu od 590.00 KM. dok je odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine utvrđena najniža plata u ovom entitetu u iznosu od 543,00 KM.

Predloženom osnovicom za obračun plate u institucijama Bosne i Hercegovine se ponovo uposleni u policijskim agencijama Bosne i Hercegovine stavljaju u najnepovoljniji položaj i ostaju sa najnižim plaćama u Bosni i Hercegovini.

Predloženim povećanjem osnovice za obračun plate uposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine primanja bi bila povećana za iznos od 12,06% što je opet daleko od iznosa za koji su se povećali troškovi života u odnosu na period 2009. godine kada je primjenjivan isti iznos osnovice.

Izdvajanja sa jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje za potrebe entiteta su od 2012. godine povećana za više od 30% što je rezultiralo drastičnim povećanjem plata uposlenih u entitetskim institucijama dok su plate uposlenih u policijskim institucijama na nivou države stagnirale zadnjih devet godina a prije toga su smanjene za oko 7%.

Zbog ovakve situacije, u posljednje vrijeme, svjedoci smo odliva kadrova iz policijskih agencija na nivou države, što direkto utiče na sigurnost i kvalitetno obavljanje poslova.

S tim u vezi, Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini, traži od Vijeća ministara da predloženu osnovicu za obračun plate uposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2022. godinu koriguje i utvrdi u iznosu od 630,00 KM, čime bi se barem malo vratilo dostojanstvo i olakšalo preživljavanje uposlenih u policijskim Agencijama na nivou Bosne i Hercegovine.

Na kraju ističemo da Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini traži od Vijeća ministara uspostavu socijalnog dijaloga po svim pitanjima u skladu sa zakonima i međunarodnim deklaracijama koje obavezuju poslodavca na isti.

 

Share