Održan sastanak Upravnog odbora Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini

Održan sastanak Upravnog odbora Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini

U četvrtak 05.12.2019. godine u Sarajevu održan je sastanak Upravnog odbora Saveza Sindikata policijskih organa na kojem su razmatrane aktivnosti Saveza tokom 2019. godine te planirane nove aktivnosti na kojima će Savez raditi tokom 2020. godine.

Između ostalog predsjednik Saveza sindikata Dragan Krvavac informisao je Upravni odbor o svemu urađenom po pitanju Kolektivnog ugovora za državne službenike i zaposlenike koji je usaglašen i za koji je pokrenuta procedura pregovaranja u skladu sa zakonskim odredbama.

Članovima Upravnog odbora je dostavljen prednacrt Kolektivnog ugovora za policijske službenike u policijskim Agencijama na nivou Bosne i Hercegovine sa zaključkom da isti u toku narednih mjesec dana dostave svoje primjedbe i prijedloge kako bi se usaglasio nacrt Kolektivnog ugovora te početkom naredne godine pokrenula inicijativa za pregovaranje i po ovom pitanju.

Upravni odbor Saveza sindikata je razmatrao i pokrenute pojedinačne inicijative od policijskih Agencija na donošenju Odluka kojom bi se regulisao poseban dadatak na platu policijskih i državnih službenika nakon čega je donesen zaključak da je nedopustivo da se iste rade bez učešća Sindikata te da Sindikat neće dopustiti usvajanje bilo kakvih rješenja kojom bi se umanjile plate policijskim službenicima koje su ionako najmanje u odnosu na sve policijske službenike na drugim nivoima vlasti. Na osnovu provedene diskusije zaključeno je da se ispred Saveza sačini dopis u kojem će se iznijeti svi navedeni stavovi Saveza a koji će se uputiti na adrese Vijeća ministara, Ministarstva sigurnosti i sve tri policijske agencije.

U vezi sa dijelom Odluke kojom se reguliše pitanje dodatka za državne službenike stav Saveza sindikata je da je neophodno da se izmijeni član 19. Zakona o platama u institucijama BiH te da se dodatak reguliše za zaposlenike i državne službenike uposlene u policijskim Agencijama u skladu sa nivoima pristupa tajnim podacima prema odredbama Zakona o tajnim podacima. Usvojen je zaključak da Savez sindikata u narednih mjesec dana objedini podatke neophodne za prijedlog izmjena ovog člana te Ministarstvu sigurnosti uputi prijedlog za izmjene.

Dalje istaknuto je da je neophodno nastaviti insistirati na primjeni postojeće metodologije za unapređenje zaposlenih u institucijama BiH u veće platne razrede počev od 01.01.2020. godine te istovremeno raditi na izradi nove u saradnji sa Anom Mrnjavac koja zastupa interese Sindikata u komisiji koju je formiralo Vijeće ministara.

Predstavnici Sindikata Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine su iznijeli probleme u vezi sa ne poštivanjem zakonskih odredbi entitetskih zakona prilikom penzionisanja policijskih službenika zbog čega se policijskim službenicima uručuju rješenja o prekidu radnog odnosa a istovremeno isti nisu u mogućnosti ostvariti pravo na penziju nakon čega je zaključeno da će o svemu biti upoznat Upravni inspektorat pri. Ministarstvu pravde kojem će biti dostavljen zahtjev za vršenje nadzora po ovom pitanju.

Takođe, Upravni odbor je razmatrao i Zakonske oderedbe koje bi trebalo da zaštite sindikalne predstavnike od odmazde poslodavca i eventualnih posljedica zbog svog sindikalnog djelovanja te je zaključeno da trenutno zakonodavstvo ne pruža dovoljno zaštite, da istu treba definisati kroz kolektivni Ugovor a u međuvremenu Savez sindikata se obavezuje da će na sve zakonom dopuštene načine stati u zaštitu svakom sindikalnom predstavniku koji zbog svojih sindikalnih aktivnosti bude trpio određene posljedice.

Na kraju sastanka zadužena je Suada Talović, član Upravnog odbora, da do sledeće sjednice pripremi nacrt Pravilnika o finansiranju Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini.

Share