Aktivnosti SSPOUBIH na pripremi nacrta novog Zakona o policijskim službenicima

Aktivnosti SSPOUBIH na pripremi nacrta novog Zakona o policijskim službenicima

Delegacija Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini na čelu sa predsjednikom Krvavac Draganom danas je u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu sa istaknutim univeezitetskim profesorima radnog prava na čelu sa dekanesom prof. dr Hajrijom Sijerčić-Čolić obavila konsultacije na prijedlog nacrta Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine koji je na osnovama prijedloga radne grupe Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine iz 2017. godine pripremio Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini.

Delegaciju Saveza su pored predsjednika Krvavca činili i predsjednici Sindikata Granične policije Bosne i Hercegovine Emir Tanović, Sindikata Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine Salan Haris i Sindikata Državne agencije za istrage i zaštitu Edin Kahrimanović, dok su ispred Pravnog fakulteta uz dekanesu Sijerčić-Čolić učestvovali i profesori Jasminka Gradaščević-Sijerčić, Mehmed Hodžić i Borislav Petrović.

Pored profesora sa Pravnog fakulteta u konsultacijama je učestvovao i profesor sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Jasmin Ahić novoizabrani dekan ovog fakulteta.

Tokom konsultacija uvaženi i eminentni profesori su sa stručnog aspekta predstavnicima Saveza sindikata dali određene smjernice kako bi se predmetnim Zakonom u najboljoj mogućoj mjeri zaštitila prava policijskih službenika te uredili radno-pravni odnosi unutar policijskih Agencija.               

Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini će nakon što izvrši korekcije u skladu sa datim smjernicama i preporukama pripremljeni prijedlog nacrta dostaviti Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine sa zahtjevom za pokretanje dalje procedure za usvajanje istog na Vijeću ministara Bosne i Hercegovine u formi prijedloga.

Share