SSPOUBIH NA SJEDNICI UO DEFINISAO ZAHTJEVE

SSPOUBIH NA SJEDNICI UO DEFINISAO ZAHTJEVE

Danas je u prostorijama Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH održan sastanak Upravnog odbora Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini na kojoj su definirani zahtjevi koji su upućeni na adresu Vijeća ministara BiH, Predsjedništva BiH i oba doma Parlamentarne skupštine BiH.
Sadržaj dopisa i zahtjeve možete pročitati u nastavku:
“Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini ovom prilikom Vas želi upozoriti da su pojedine kategorije uposlenih u policijskim Agencijama na rubu egzistencije i jedva sastavljaju kraj s krajem. Ističemo da su svi uposleni u policijskim Agencijama na nivou Bosne i Hercegovine, u sve tri kategorije, najlošije plaćeni u odnosu na uposlene na drugim nivoima vlasti, entitetskim, kantonalnim pa čak i općinskim nivoima.
Danas kada troškovi života rastu iz dana u dan najniža plata na nivou institucija Bosne i Hercegovine iznosi 475,69 KM i nije promijenjena od 2012. godine, dok istovremeno najniža plata u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi 543,00 KM te u Republici Srpskoj 590,00 KM.
Također, ističemo da ste Vi predstavnici vlasti na državnom nivou plaćeni za svoj “rad” mnogo više od svojih kolega na nižim nivoima vlasti, te ovom prilikom tražimo za uposlene u policijskim organima Bosne i Hercegovine plate barem istom u iznosu kao što su plaćene iste kategorije u nižim organima vlasti.
S tim u vezi moramo Vam pojasniti iako bi Vi to trebali znati da zaposlenici (zaposleni sa srednjom stručnom spremom) u policijskim Agencijama na nivou Bosne i Hercegovine imaju mjesečna primanja u iznosu od 475,69 KM, odnosno većina njih koji pružaju podršku policijskim službenicima u obavljanju policijskih zadataka i van radnog vremena i u dane vikenda u iznosu od 665,00 KM, dok samo manji dio ima platu od 775,00 KM.
Dalje ističemo da državni službenici (zaposleni sa visokom stručnom spremom) rade za platu u iznosu od 997,00 KM do 1296,00 KM zavisno od pozicije i radnog mjesta, zbog čega je veoma teško zaposliti i random odnosu zadržati stručnjake iz IT sektora i analitičare koji su direktno vezani za operativne poslove koje obavljaju policijski organ i koji su neophodni za rad policijskih Agencija.
Kad je u pitanju plata policijskih službenka, ista je manja u odnosu na sve policijske službenike sa nižih nivoa vlasti u prosjeku od 300 do 800 KM u zavisnosti od čina.
Policijski službenik sa činom policajac u Graničnoj policiji, SIPA-i i Direkciji za koordinaciju policijskih organa radi za mjesečnu platu u iznosu od 897,00 KM dok policijski službenik u činu mlađi inspektor ima mjesečna primanja u iznosu od 1340,00 KM.
Izdvajanja sa jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje za potrebe entiteta su od 2012. godine povećana za više od 30% što je rezultiralo drastičnim povećanjem plata uposlenih u entitetskim institucijama dok su plate uposlenih u policijskim institucijama na nivou države stagnirale zadnjih deset godina a prije toga su smanjene za oko 7%.
Zbog ovakve situacije, u poslednje vrijeme, svjedoci smo odliva kadrova iz policijskih agencija na nivou države, što direkto utiče na sigurnost i kvalitetno obavljanje poslova.
Savez sindikata ističe da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u pogledu utvrđivanja osnovice ne poštuje ni sporazum koji je potpisala 2012. godine sa tada jedinim reprezentativnim sindikatom, Samostalnim sindikatom državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine, broj 01-67-3-1970/12, kojom prilikom su se potpisnici protokola u skladu sa članom 3. i 4 istog, složili da će se usvojena visina osnovice za obračun plate u gore pomenutom iznosu, korigovati za 2014. godinu maksimalno do postotka godišnje stope inflacije u Bosni i Hercegovini za 2012. godinu, međutim odredbe istog nikada nisu provedene niti je od 2012. godine povećana plata uposlenima u policijskim organima BiH.
U vezi sa svim navedenim Upravni odbor Saveza sindikata policijskih organa u BiH, je dana 25.02.2022. godine održao sjednicu i definisao sledeće ZAHTJEVE:
– od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine tražimo utvrđivanje osnovice za obračun plate u iznosu od najmanje 630,00 KM obzirom da osnovica za obračun plate za 2022. godinu u iznosu od 535,00 KM koju je predložilo Ministarstvo finansija i trezora BiH predstavlja nedovoljan iznos povećanja imajući u vidu cijene potrošačke korpe u 2009. godini kada je ista primjenjivana i danas, te da se iznađe mogućnost da se od povećanja osnovice izuzmu izabrana i imenovana lica;
– od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine tražimo usvajanje Budžeta Bosne i Hercegovine po hitnom postupku.
– od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine tražimo utvrđivanje regresa za 2022. u vrijednosti osnovice za obračun plate obzirom da je predloženi iznos od 300,00 KM u odnosu na iznos regresa koji se isplaćuje u pojedinim državnim pa i entitetskim institucijama ponižavajući;
– od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine tražimo povećanje toplog obroka sa sadašnjih 8,00 KM na 12,70 KM u kojem iznosu je isplaćivan 2009. godine;
– od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine tražimo hitnu izmjenu Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama Bosne i Hercegovine, na način da se utvrdi da se iznos naknade koriguje svakih šest mjeseci u skladu sa cijenama goriva obzirom da je u vrijeme utvrđivanja iznosa naknade cijena goriva iznosila 1,7 KM a danas iznosi 2,6 KM;
– od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine tražimo izmjenu Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na naknadu za službeno putovanje u pogledu izmjene iznosa dnevnice sa 25,00 na 50,00 KM te eventualnog različitog definisanja „službenog putovanja“ i „operativnog rada“ policijskih službenika ili izuzimanja policijskih službenika iz iste;
– od ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine tražimo hitan sastanak kako bi istog upoznali sa zahtjevima Saveza sindikata, obzirom da od imenovanja do danas nije održao ni jedan sastanak sa predstavnicima Sindikata i pokazao interes za rješavanje problema sa kojima se susreću uposleni u policijskim Agencijama;
Ukoliko se do 15.03.2022. godine nadležni kojima su upućeni zahtjevi Saveza ne oglase po istim započeti aktivnosti na organizaciji generalnog štrajka u skladu sa odredbama Zakona o štrajku u institucijama Bosne i Hercegovine.”
Share