Održan sastanak Radne grupe za socijalni dijalog sa sindikatima u institucijama Bosne i Hercegovine

Održan sastanak Radne grupe za socijalni dijalog sa sindikatima u institucijama Bosne i Hercegovine

Danas je u Zgradi Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Trg BiH broj 3, u Sarajevu održan konstituirajući sastanak Radne grupe za socijalni dijalog sa sindikatima u institucijama BiH.

Radna grupa je formirana Odukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 25.03.2021. godine, („Službeni glasnik BiH“, broj 23/21), i istu čine predstavnici tri reprezentativna sindikata, Ana Mrnjavac predsjednica Sindikata Uprave za indirektno oporezivanje BiH,  Salih Karčić predsjednik Sindikata Državnih službenika i namještenika u institucijama BiH i Dragan Krvavac predsjednik Saveza sindikata policijskih organa u BiH te  predstavnici institucija BiH i to Željko Bogut sekretar Ministarstva pravde BiH, Jelena Savić pomoćnica Ministra bezbjednosti BiH te Sanja Jokić iz Ministarstva finansija i trezora BiH koja je imenovana za predsjedavajuću Radne grupe.

Shodno članu 3. Odluke, Radna grupa zadužena je za razmatranje pitanja i predlaganje mjera koje se odnose na poboljšanje statusa zaposlenih u institucijama BiH, te podnošenje izvještaja o zauzetim stavovima.

Na današnjoj sjednici Radne grupe predsjednik Saveza je prisutne upoznao sa svim zahtjevima Saveza te se posebno osvrnuo na problem diskriminirajuće Odluke o naknadi putnih troškova, problemima sa primjenom Odluke o službenim putovanjima i isplati dnevnica za policijske službenike te potrebi izdvajanja uposlenih u policijskim Agencijama iz Zakona o platama i naknadama uposlenih u institucijama BiH i izradu novog zakona.

Tokom sastanka od strane svih prisutnih je vođena diskusija u vezi zaključivanja općeg kolektivnog ugovora i visini osnovice za obračun plate u 2022. godini.

Na kraju sastanka utvrđeno je da će se Radna grupa sastajati jednom mjesečno te zaključeno da je neophodno u što kraćem roku imenovati pregovarački tim ispred poslodavca kako bi se započelo sa kolektivnim pregovaranjem s ciljem zaključenja općeg kolektivnog ugovora te usvojiti osnovicu u vrijednosti koju je predložilo Ministarstvo financija (535,00 KM) iako se predsjednik Saveza zbog ranije utvrđenog zahtjeva za osnovicom u iznosu od 630,00 KM nije složio sa navedenim zaključkom.

Share