SDKPT – Sindikat Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

Sindikat Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine  je utemeljen 28. aprila/travnja 2011

 

Ciljevi i djelatnosti Sindikata su:

– Ostvarivanje prava na rad i zaštitu prava iz rada i po osnovu rada zaposlenih u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela;
– Iniciranje dogradnje, donošenje i primjenu zakonske i podzakonske regulative kojom se obezbjeđuje ekonomska i socijalna zaštita i sigurnost članova Sindikata i njihova radno-pravna zaštita;
– Zalaganje za realnu cijenu rada kojom zaposlenik može obezbjediti zadovoljavanje osnovnih ekonomskih, socijalnih, kulturnih, obrazovnih i drugih potreba;
– Obezbjeđenje odgovarajućih uslova za rad, humanizaciju rada i uvođenje savremenih sredstava rada i tehnologije;
– Iznalaženje mogućnosti za rješavanje egzistencijalnih problema članova i obezbjeđenje materijalne i socijalne sigurnosti članova putem raznih vidova pomoći i saradnja sa domaćim i inostranim donatorima u vezi sa obezbjeđenjem te pomoći;
– Učešće u pregovorima i zaključivanju kolektivnog ugovora za zaposlene u policijskim agencijama na nivou Bosne i Hercegovine;
– Dosljedno ostvarivanje radne, ekonomske i socijalne sigurnosti svojim članovima u svim oblicima svojine;
– Omasovljavanje članstva;
– Poboljšanje radnih uslova i zaštite na radu i zdravlja zaposlenika;
– Pružanje besplatne pravne pomoći i edukacija članova Sindikata,
– Dostojanstvo rada i njegovih vrijednosti;
– Razvijanje sindikalne solidarnosti i uzajamnosti;
– Stvaranje uslova za brže zapošljavanje i smanjivanje nezaposlenosti;
– Jačanje sindikalnog pokreta i saradnja sa međunarodnim sindikatima;
– Saradnja sa nadležnim organima i organizacijama, sindikatima, udruženjima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu;
– Dosljedno sprovođenje konvencija i međunarodnih ugovora, deklaracija, povelja, kojima se štite ljudska prava, sloboda i principi građana u Bosni i Hercegovini;
– Zalaganje za ostvarivanje zajedničkih interesa članstva i aktivnosti u vođenju pregovora, poboljšanju životnih i radnih uslova kroz zaključivanje kolektivnog ugovora, utvrđivanje, razvoj i ostvarivanje zdravstvene zaštite i socijalne politike, tržišne ekonomije.

 

Share

Leave a Reply