Izvještaj o radu od 24.04.2019

O B A V I J E S T

                               ZA ČLANOVE SINDIKATA

Dana 24.04.2018.godine održana skupština Sindikata DKPT-a , na kojoj je bilo prisutno 23 delegata od prijavljenih 30. Delegati su jednoglasno usvojili izvještaj dotadašnjeg predsjednika Sindikata Kosovac Edina, kao i finansijski plan, a takođe je usvojen i izvještaj dotadašnjeg Predsjednika Upravnog odbora Klino Muamera i finansijski plan. Izvještaj Nadzornog odbora takođe je usvojen jednoglasno, a Predsjednica Upravnog odbora je saopštila da su se preuzele obaveze od prethodnog rukovodstva Sindikata, koje su se morale izmiriti, i u mjesecu martu 2019 god su izmirene, te je sindikat poslovao pozitivno i zakonski.

Dosadašnji nosilac VPN grupe M-tel, Kovač Nevzet, zbog bolesti ne može voditi ovu grupu te je umjesto njega izabran Branimir Kvrgić. Skupština je također usvojila Odluku da samo članovi sindikata mogu koristiti usluge VPN grupe M-tel, te svima onima koji nisu članovi sindikata, po isteku dosadašnjeg ugovora, ne moze se produžiti novi.

Izabrano je i novo rukovodstvo sindikata:

– Salan Haris, predsjednik sindikata;

– Borana Krća Maletić, predsjednica Skupštine;

– Branimir Kvrgić, predsjednik Upravnog odbora (izbran na sjednici UO 13.05.2019.g).

Članovi Upravnog odbora:

– Fuad Džaka – Sjedište DKPT-a;
– Vanja Vukičević – Podružnica Mostar;
– Almir Brezac – Podružnica VIP ličnosti;
– Nevzet Kovač – Podružnica DKP i Rezidencije;
– Branimir Kvrgić – Podružnica DKP i Rezidencije;
– Željko Stjepanović – VIP Delegacije;
– Emir imamović – VIP Objekti;
– Momčilo Kureljušić – Podružnica Banja luka;
– Mersudin Šahović – Operativna podrška;
– Almedin Omerović – Podružnica Tuzla;

– Fahrudin Fazlagić – Generalni sekretar.

Članovi Nadzornog odbora:

– Gordana Muftić, predsjednica;
– Slaviša Leka, član;
– Edin Memić, član.

Čanovi Statutarne komisije:

– Sirotanović Alen;
– Hodžić Alma;
– Pranjković Tihomir.

Dana 25.04-2019.godine u prostorijama SIPA-e, održana je sjednica Upravnog odbora Saveza na kojem je potvrđena odluka Sindikata DKPT-a o imenovanju članova Upravnog odbora u Savezu sindikata policijskih organa u BIH,i to: Kadrić Ermin, Kvrgić Branislav i Šahović Mersudin.Takođe je donesena Odluka o imenovanju zajedničkog predstavnika u ime reprezentativnih Sindikata u Komisiji za plate i naknade i čanova zajedničkog tima za podršku. Ispred Sindikata DKPT-a imenovani su Muftić Gordana i Kadrić Ermin.

Istog dana je održana i Skupština Saveza Sindikata policijskih organa  u BiH, na kojoj su potvrđena imenovanja novih predstavnika u Skupštini Saveza ispred DKPT-a, te usvojeni zaključuci za rad i djelovanje prema Vijeću Ministara i Parlamentarnoj Skupštini i to:

– Izdvajanje Uposlenih iz Zakona o platama i naknadama u institucijama BIH, i   donošenje novog zakona kojim će biti definisan obračun plata i naknada u organima za provedbu zakona;
– Priprema Kolektivnog ugovora;
– Izmjena odluke Vijeća ministara koja definiše obračun troškova prijevoza;
– Podrška incijativi za poboljšanje statusa zaposlenika i drzavnih službenika uposlenih u policijskim agencijama.

Dana 13.05.2019.g.održan sastanak Upravnog odbora Sindikata DKPT-a, na kojem je izabran Novi predsjednik Upravnog odbora Kvrgić Branimir.

– Dogovorene i usaglašene su odluke o načinu rada i pregovaranja sa menadžmentom Direkcije, o svim pitanjima vezanim za poboljšanje rada i uslova svih zaposlenih, i da svaka aktivnost bude javna i transparentna i u pismenoj formi.
           – Predsjednik Sindikata , Predsjednik i članovi Upravnog odbora će po dobijanju Riješenja Ministarstva pravde o imenovanju, u narednom periodu održati sastanke u svim Sindikalnim podružnicama te razgovarati sa članovima Sindikata te ih upoznati sa načinom rada i aktivnostima koje provode Sinikat DKPT-a i Savez Sindikata policijskih organa.

Obzirom da Savez sindikata policijskih organa nema stalni izvor finansiranja, a postoje određeni troškovi, usvojena je Odluka da se iz budžeta Sindikata DKPT-izdvoji 300 km godišnje, za administrativno –tehničke troškove Saveza.

Takođe usvojen je i prijedlog da se sindikat angažuje na pronalasku dobrog advokata koji će zastupati članove sindikata u radno-pravnom statusu.

U narednom periodu svi članovi rukovodstva će se angažovati u pronalasku firmi, u kojima bi se članovima sindikata omogućila povoljnija kupovina određenih proizvoda i usluga.

Dana 13.05.2019.g upućen telegram saučešća porodici poginilog policijskog službenika Granične policije Gerzić Jasmina.

Dana 23.05.2019.g održan sastanak sa predstavnicima Uniqa osiguranja, gdje su usaglašeni i potvrđeni spiskovi osiguranih lica a koji nisu bili upisani na policu osiguranja.

Dana27.05.2019.godine upućen zahtjev za prikupljanje pomoći za policijskog službenika Zahirović Namira. Zahtjev upućen DKPT-a, svim sektorima, SIPA-a, Graničnoj policiji.

Podsjećam vas da informacije o radu sindikata mozete pronaći i na web adresi https://sdkpt.ba/ kao i na https://www.facebook.com/sdkptbih/

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK SINDIKATA

Haris Salan

Share