Mišljenje na prijedlog Metodologije o izmjenama i dopunama Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda

Mišljenje na prijedlog Metodologije o izmjenama i dopunama Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda

1. Predmetnom Metodologijom mijenja se čl. 6., 7., 8. („Službeni glasnik BiH”. broj 6/12).

2. Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine razmotrilo je predmetnu metodologiju i obrazloženje dostavljeno u privitku akta navedenog u vezi, u kome je obrađen pravni temelj, razlozi za donošenje metodologije, obrazloženje predloženih rješenja, te pod V – Potrebna financijska sredstva, gdje je navedeno da će sredstva za realiziranje ove Metodologije biti osigurana u proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, te da primjena predložene metodologije podrazumijeva osiguranje dodatnih sredstava u odnosu na sredstva koja su bila angažirana po ovoj osnovi za 2019. godinu. Ukupna dodatna sredstva za realiziranje predmetne metodologije, prema navodima iz Obrazloženja, procjenjuju se na iznos od cca 5.500.000KM bruto na godišnjoj razini. Uz Obrazloženje dostavljen je Obrazac koji je propisan u Aneksu I – članku 12. Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 11/05, 58/14, 60/14 i 50/17), i to OFP DA u kojem je obrazložen ukupni fiskalni utjecaj predmetne Metodologije na proračun institucija Bosne i Hercegovine.

3. Na temelju konstatiranog u točki 2. ovog mišljenja. Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine konstatira sljedeće:
a.) Predloženi iznos potrebnih dodatnih sredstava ( 5.500.000KM bruto) za provedbu Metodologije u tekućoj godini odnosi se na predloženu retroaktivnu primjenu (počev od 1.1.2020. godine) i istovjetan je iznosu potrebnom i za naredne dvije fiskalne godine. Imajući u vidu da je tekuća godina pretpostavljena kao prva godina primjene Metodologije, osiguranje dodatnih sredstava, koja su projicirana o obrascu fiskalne procjene predstavlja zbrojni iznos potrebnih sredstava za sve institucije – korisnike proračuna, pa se kao takav može se smatrati ukupnim i okvirnim iznosom potrebnim za provedbu metodologije za tekuću godinu;
b.) Osiguranje dodatnih sredstava u odnosu na sredstva koja su bila angažirana po ovoj osnovi za 2019. godinu, kako je to navedeno u točki V Obrazloženja, zasigurno je isključeno jer bazni iznos ne postoji s obzirom da u 2019. godini nije primjenjivano napredovanje u službi temeljem Metodologije čiji članak 6. se mijenja predmetnim izmjenama Metodologije;
c.) Također cijenimo potrebnim naglasiti da je retroaktivna primjena iste neodrživa s obzirom na činjenicu da se sredstva za troškove dospjele u proračunskoj 2020. godini osiguravaju tek stupanjem na snagu Zakona o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (1.8.2020. godine). Budući da su se do 1.8.2020. godine institucije Bosne i Hercegovine financirale temeljem odluke o privremenom financiranju, sredstva za primjenu Metodologije počev od 1.1.2020. do 17.7.2020. godine bi se de facto odnosila na proračunska sredstva iz 2019. godine. Sredstva za tekuću godinu, a koja će biti potrebna počev od stupanja na snagu metodologije, potrebno iznaći u okvirima raspoloživih sredstava svake od institucija korisnice proračuna Bosne i Hercegovine;
d.) Primjenu metodologije u narednim godinama potrebno je osigurati u okvirima raspoloživih sredstava, uzevši u obzir srednjoročna fiskalna ograničenja za financiranje institucija Bosne i Hercegovine, zbog će institucije Bosne i Hercegovine prilikom sačinjavanja vlastite liste prioriteta biti dužne uzeti u obzir i primjenu Metodologije.

4. Imajući sve navedeno u točki 3. ovog Mišljenja, cijenimo potrebnim apostrofirati da će svaka institucija Bosne i Hercegovine koja je dužna provoditi predmetnu Metodologiju bili dužna osigurati sredstva za provedbu iste u okviru svojih raspoloživih sredstava sukladno procedurama utvrđenim Zakonom o financiranju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 61/04, 49/09. 42/12. 87/12 i 32/13), tako da Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine može podržati prijedlog Metodologije o izmjenama i dopunama Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda pod uvjetom da ista neće predstavljati osnovu za povećanje proračunskih sredstava korisnicima Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine.

Share