Sindikati traže povećanje osnovice za 2024 godinu

Sindikati traže povećanje osnovice za 2024 godinu

Reprezentativni sindikati koji djeluju na nivou institucija Bosne i Hercegovine, odnosno Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini, Sindikat Uprave za indirektno oporezivanje i Sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, obratili su se predsjedavajućoj i svim ministrima u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine sa zahtjevom za usvajanje Odluke o visini osnovice za obračun plate za 2024. godinu u iznosu od 650,00 KM, a koju je prema odredbama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine bilo potrebno usvojiti najkasnije do 30.06. tekuće godine.

Predmetno povećanje koje se traži od strane reprezentativnih sindikata nije ništa više od iznosa inflacije za prvih devet mjeseci ove godine prema procjeni Centralne banke Bosne i Hercegovine i iznosi 8,33 %.

Istim aktom je zatraženo usvajanje nacrta Budžeta za 2024, godinu u što kraćem roku, kao i izmjenu Odluke o načinu postupku ostvarivanja prava uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na naknadu za prevoz na posao i prevoz s posla i istu usklade sa cijenama goriva obzirom da sredstva koja se isplaćuju nisu dostatna i ne pokrivaju stvarne troškove prevoza na posao i sa posla, a sto je definisano Zakonom o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.

Imajući u vidu da se nagomilao veliki broj neriješenih pitanja i problema sa kojima se susreću uposleni u institucijama Bosne i Hercegovine, zatražen je novi sastanak s ciljem otpočinjanja socijalnog dijaloga radi iznalaženja rješenja po istim, a koja su u vezi sa radno-pravnim i materijalnim statusom svih uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine.

Share