Odgovor Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

U vezi Vašeg e-maila od 15.08.2018, koji ste uputili Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, a koji se odnosi na poseban staž iz člana 36. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/18), ističemo sljedeće:

Članom 36. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju propisano je da licima koja su uzela učešće u pripremama za odbranu BiH, odnosno koja su uzela učešće u odbrani BiH kao pripadnici Armije Republike BiH, odnosno Hrvatskog vijeća obrane i organa unutrašnjih poslova, saglasno propisima koji su se na njih odnosili prije stupanja na snagu ovog zakona, u penzijski staž, kao poseban staž u dvostrukom trajanju, računa se vrijeme koje su proveli u pripremama za odbranu odnosno u odbrani BiH u periodu od 18. septembra 1991. godine do 23. decembra 1995. godine, u skladu sa propisima o kriterijima, načinu i postupku priznavanja i izdavanja uvjerenja na osnovu kojih se ovo vrijeme priznaje u penzijski staž kao poseban staž.

U budžetu Federacije osiguravaju se sredstva za pokriće dijela visine penzije po osnovu priznatog staža iz stava (1) ovog člana i to za penzije ostvarene po zakonu.

Nadalje, članom 38. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, propisano je da poseban staž iz člana 36. stav (1) ovog zakona uračunat će se u penzijski staž samo uz pismenu saglasnost lica na koga se taj staž odnosi.

Pismena saglasnost treba biti upućena prema poslodavcu, kako bi se poseban staž iz člana 36. stav (1) zakona, u dvostrukom trajanju, uračunao u njegov penzijski staž. U tom smislu postoji jasna obaveza poslodavca da od zaposlenika uzme pisanu izjavu.

Share