Zahtjev za izmjenu posebnog dodatka (policijski dodatak)

 

 

 

DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA BiH

N/R Direktoru Mirsadu Viliću

 

PREDMET: Zahtjev za izmjenu posebnog dodatka:

 

Poštovani,

 

Obraćamo Vam se ovim zahtjevom da na osnovu svojih ovlaštenja koje ima rukovodilac policijskog organa u BiH, a na osnovu člana 87. stav (1) Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 27/04, 63/04, 05/06,33/06, 58/06, 15/08, 65/08, 35/09 i 07/12) i članom 19. Stav (1 i 4) Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine („ Službeni glasnik BiH“ broj 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15 i 72/17), donesete Odluku na osnovu koje će svi policijski službenici u Direkciji za kordinaciju policijskih tijela BiH imati isti posebni dodatak (policijski dodatak) na osnovnu platu 35%.

 

Odlukom direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH  broj 20-07-02-2-153/12 od 05.03.2012. godine, a koja je sada na snazi, policijski službenici u Direkciji imaju različit policijski dodatak na osnovnu platu. Ovom Odlukom, posebni policijski dodatak je 35 % za sve policijske službenike, sem policijskih službenika u Odjeljenju za obezbjeđenje objekata u činu policajac i stariji policajac, kod kojih je posebni dodatak 32%, s tim da i policijski službenici koji imaju čin policajac i stariji policajac iz Jedinice Tuzla, koji obezbjeđuju Memorijalni centar Potočari, imaju poseban dodatak 35 %.

 

Izmjenom Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine iz 2017. godine , kada su usvojeni novi koeficijenti policijskim službenicima za obračun plata, napravljena je još veća razlika u platama između činova. Kada se na takve plate doda i različit policijski dodatak, dobijemo još veću razliku u naknadama policijskih službenika. Pošto su najmani koeficijenti za najniža dva čina, a i manji posebni dodatak za navedene policijske službenike, onda dobijemo vidnu razliku u ličnim primanjima policijskih službenika.

 

Napominjemo, da su policijski službenici u Direkciji, Odjeljenju za obezbjeđenje objekata, kod kojih je dodatak manji nego kod ostalih policijskih službenika koji su neposredni izvršioci policijskih poslova  i zadataka, da rade u posebnim uslovima, da na nekim objektima nose dugo naoružanje, te na osnovu svega toga zaslužuju da imaju isti posebni dodatak kao i ostali policijski službenici, te bi im to bila i satisfakcija za unapređenje rada.

 

Policijski službenici Direkcije u navedena dva čina  koji vrše obezbjeđenje objekata su policijski službenici sa najmanjim naknadama na nivou BiH, jer je Odlukom direktora Granične Policije Bosne i Hercegovine, posebni dodatak u dva najniža čina policajac i stariji policajac 35%.

 

Mogli bi navesti još razloga zbog kojih smatramo da je ovaj naš zahtjev opravdan, ali smo uvjereni da su do sada navedeni dovoljni da donesete traženu Odluku.

 

Vašom odlukom o izmjeni posebnog dodatka ne bi se značajno povećali troškovi Direkcije kako na mjesečnom, tako i na godišnjem nivou.

 

Stoga Vas još jednom molimo da kao ovlašteni rukovodilac (direktor) našeg policijskog organa uvažite naš zahtjev, i izmjenite Odluku o posebnom dodatku , kako bi se bar djelimično ispravila dosadašnja nepravda prema policijskim službenicima sa najnižim činovima.

 

S poštovanjem!

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA                                                           

Klino Muamer

Share