Inicijativa za izmjenu Zakona o policijskim službenicima BiH

 

 

SAVEZ SINDIKATA POLICIJSKIH ORGANA U BIH

n/r predsjednika

 

Inicijativa za izmjenu Zakona o policijskim službenicima BiH ,

Poštovani,

u Januaru 2018. godine, u Parlamentu Federacije  Bosne i Hercegovine usvojen je novi Zakon o penzijsko invalidskom osiguranju, kao i Zakon o dopunama Zakona o policijskim službenicima Federacije  Bosne i Hercegovine, koji su stupili na snagu 01.03.2018. godine, a odnose se na način ostvarivanja prava na penziju policijskih službenika kod nadležnog penzionog fonda.

Shodno navedenom smatramo da je potrebno izvršiti izmjene Zakon o policijskim službenicima BiH na način kako je urađeno u Zakonu o policijskim službenicima Federacije  Bosne i Hercegovine, da se policijskim službenicima prilikom obračunavanja osnovice za penziju uzima prosjek pet godišnjih plaća, koje su za policijskog službenika najpovoljnije i da je imao neprekidno najmanje 15 godina staža osiguranja u svojstvu policijskog službenika.

Ovim izmjenama bi smo izbjegli mogućnost da policijski službenici na državnom nivou budu u nepovoljnijem položaju od  drugih policijskih službenika kao i moguće diskriminacije u slučaju različitih zakonskih rješenja iz navedene oblasti.

 

U Zakonu o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine iza poglavlja…………………………                          dodaje se novo poglavlje

– PENZIONISANJE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA  sa novim članovima br……. i ……… koji glase:

Član ???.

(Uslov za sticanje prava na penziju policijskog službenika)

(1)Policijski službenik je lice definisano u članu 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i pravo na penziju ostvaruje pod uslovima utvrđenim Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i ovim zakonom, pod uslovom da je:

a)imao neprekidno najmanje 15 godina staža osiguranja u svojstvu policijskog službenika i u vrijeme sticanja prava na penziju ima svojstvo policijskog službenika.

(2)Policijskom službeniku iz stava (1) ovog člana lični koeficijent za ostvarivanje prava na penziju utvrdit će se na osnovu pet godišnjih plaća ostvarenih u svojstvu policijskog službenika, koje su za policijskog službenika najpovoljnije.

(3)Odredbe stava 2. ovog člana odnose se i na policijskog službenika koji usljed zadobijenih povreda na radu uzrokovanih neposrednim izvršenjem službenih poslova i zadataka bude proglašen invalidom 1. kategorije.

 

Član ????

(Pravo na ostvarivanje posebnog staža policijskog službenika)

Poseban staž iz Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u jednostrukom trajanju uračunava se u staž osiguranja za policijskog službenika iz člana 122. stav (1) ovog zakona samo uz pismenu saglasnost lica na kojeg se ta saglasnost odnosi.

 

 

PRILOG: kao u tekstu,

 

PREDSJEDNIK SINDIKATA

Edin Kosovac

 

Share