Inicijativa za primjenu Zakonskog propisa

KABINET DIREKTORA

n/r direktora, Mirsad Vilić

n/r zamjenika direktora, Ivica Bošnjak

n/r zamjenika direktora, Ranko Vuković

SEKTOR ZA LJUDSKE RESURSE, PRAVNE, FINANSIJSKO-MATERIJALNE POSLOVE I PISARNICU

n/r pomoćnik direktora, Mehemed Mehičić

 

PREDMET: Inicijativa za primjenu zakonskog propisa , dostavlja se,-

 

Poštovani,

u Januaru 2018. godine, u Parlamentu Federacije  Bosne i Hercegovine usvojen je novi Zakon o penzijsko invalidskom osiguranju, kao i Zakon o dopunama Zakona o policijskim službenicima Federacije  Bosne i Hercegovine, koji su stupili na snagu 01.03.2018. godine, a odnose se na način ostvarivanja prava na penziju policijskih službenika kod nadležnog penzionog fonda.

Članom 119. stav 1., tačka 3. Zakona o policijskim službenicima BiH se reguliše prestanak radnog odnosa po osnovu navršenih 65 godina života ili 40 godina penzijskog staža.

S tim u vezi, napominjemo da je zakonima o penzijskom i invalidskom osiguranju entiteta  predviđeno  da penzijski staž obuhvata staž osiguranja i poseban staž.

Staž osiguranja  predstavlja staž koji je u nadležnom PIO evidentiran kao staž za koji su uplaćeni doprinosi na ime penzijsko-invalidskog osiguranja. To ukazuje na činjenicu da radni staž za koji nisu uplaćeni doprinosi ne predstavlja staž osiguranja, a samim tim ni penzijski staž, osim u slučaju kada je policijskom službeniku priznat poseban staž koga se nije odrekao u skladu sa važećim propisima.

 

U skladu sa navedenim potrebno je da se kod utvrđivanja osnova za prestanak radnog odnosa po osnovu napunjenih 40 godina penzijskog staža, uzmu u obzir odredbe entitetskih zakona  o penzijsko-invalidskom osiguranju, kojima se definišu pojmovi penzijskog staža, staža osiguranja i posebnog staža.

Sve gore navedeno je zakonski propis koji se treba primjeniti na policijske službenike koji svoja prava ostvaruju na nivou entiteta Federacija BiH.

Podsjećamo Vas i na pribavljeno mišljenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike koje se odnosi na poseban staž (uvezi sa članom 36. i članom 38. Zakona openzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH) a koje je dostavljeno 28.08.2018. godine.

Nadamo se, da smo uspijeli dati svoj doprinos razriješenju nedoumica u vezi sa primjenom navedenih članova Zakona i da će se u budućnosti primjenjivati pozitivni propisi u korist svih uposlenih u Direkciji.

Odlazak u penziju bi trebao da bude svečani čin za svakog policijskog službenika, koji je proveo svoj profesionalni život radeći i štiteći ime Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH. Nemojmo dozvoliti da nam policijski službenici odlaze u penziju na osnovu našeg rješenja-tumačenja pa da ih ponovo vraćamo na posao kako bi ostavarili stvarnu penziju.

 

PRILOG: kao u tekstu,

PREDSJEDNIK SINDIKATA

Edin Kosovac

Share