Sastanak Upravnog odbora SDKPT-a.

Sastanak Upravnog odbora SDKPT-a.

Dana 15.06.2020. godine sa početkom u 12:00 sati održan je sastanak Upravnog odbora SDKPT-a.

Sastanku je prisustvovalo 7 članova Upravnog odbora, sekretar Sindikata, predsjednica Skupštine i Predsjednica Nadzornog odbora.
Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice pristupilo se razmatranju tački dnevnog reda.

Predsjednik Sindikata je upoznao prisutne o radu Sindikata u vrijeme pandemije i o aktivnostima koje su se provodile, količini donirane zaštitne opreme (maski i dezinfekcijskih sredstava), te upućenim aktima prema menadžmentu.

Predsjednik Upravnog odbora i član Upravnog odbora (koji su ujedno i članovi Upravnog odbora Saveznog Sindikata) upoznali su prisutne o zaključcima sa sjednice UO Saveza Sindikata policijskih organa u BiH, gdje su usaglašeni prijedlozi za nacrt Kolektivnog ugovora za policijske službenike i poduzete aktivnosti za penzionisanje policijskih službenika sa prebivalištem u RS.

Usvojen je i Pravilnik o finansiranju Saveza, koji je UO usvojio jednoglasno.
Momčilo Kureljušić je jednoglasno izabran kao predstavnik DKPT-a ,za pregovore u vezi Kolektivnog ugovora.
Takođe smo donijeli odluke o upućivanju dopisa i akata prema menadžmentu, koji se tiču radno – pravnog statusa policijskih službenika.

Predsjednik Sindikata je saopštio dogovoreni način skupljanja pomoći, koja će se u narednom periodu skupljati na osnovu potpisane izjave na kojoj će svako lično navesti iznos koji želi od plate direktno preusmjeriti na žiro račun onoga za koga se pomoć skuplja.

Takođe je upoznao prisutne o aktivnostima Fonda solidarnosti, gdje je iznio da je Direkcija inicijator istog. U slučaju zainteresovanosti za osnivanje ovakvog fonda, za isti će se imenovati UO, kojeg će činiti predstavnici svih sektora Direkcije i predstavnik sindikata, a za isti će se usvojiti Pravilnik na osnovu kojeg će se dodjeljivati pomoć onima kojima je potrebna.

Share