Održan sastanak Upravnog Odbora SSPOUBIH

Održan sastanak Upravnog Odbora SSPOUBIH

Danas je u prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu održan sastanak Upravnog odbora Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini kojem su pored članova Upravnog odbora prisustvovali i predsjednici Sindikata Granične policije, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela i Sipa-e kako bi bili upoznati sa svim aktivnostima Saveza i o tome izvjestili svoje članstvo.

Na sastanku je predsjednik Krvavac upoznao prisutne o svim aktivnostima koje su poduzete s ciljem rješavanja problema diskriminacije policijskih službenika te sa informacijama da je advokatica Kljajić u skladu sa Ugovorom predala inicijativu Ustavnom sudu Republike Srpske.

Dalje prisutni su upoznati da je održan sastanak sa Mirom Vasić, pomoćnicom Ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske koja je predstavnike Saveza upoznala da se očekuje da će Vlada Republike Srpske najkasnije do 15.12.2020. godine donijeti uredbu kojom će biti omogućeno policijskim službenicima uposlenim u policijskim organima Bosne i Hercegovine da poseban staž prilikom penzionisanja koriste samo na svoj lični zahtjev a da će u prvom kvartalu sledeće godine doći ido izmjene Zakona o PIO u tom pogledu.

Dalje, prisutni su upoznati da nakon što je Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine dostavljen prijedlog Zakona o policijskim službenicima isti se nisu očitovali. Predsjednik Saveza je upoznao prisutne da je u više navrata pokušao putem telefona zakazati sastanak sa ministrom sigurnosti međutim da datum sastanak još uvijek nije utvrđen.

Predsjednik Saveza je istakao da će prijedlog Kolektivnog ugovora za policijske službenike biti upućen prema Vijeću ministara nakon što sva tri sindikata dostave podatke za ovlaštena lica za pregovarački tim te ovjerene punomoći.

Predsjednik Sindikata SIPA-e upoznao je predstavnike Saveza sa potrebom korekcije Metodologije za razvrstavanje radnih mjesta u platne razrede za zaposlenike obzirom da su uposlenici Državne agencije za istrage i  zaštitu oštećeni primjenom postojeće.

Pored navednog obzirom na probleme u komunikaciji sa Vijećem ministara Bosne i Hercegovine i Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine pokrenuta je inicijativa da Savez pristupi jednom od europskih udruženja policijskih sindikata.

Zaključkom je utvrđeno da imajući u vidu  da članstvo u međunarodnim Sindikatima povlači i obavezu plaćanja članarine Sindikati koji čine Savez pokrenu navedenu inicijativu u okviru svojih svojih sindikalnih organa radi pribavljanja saglasnosti.

Share